Regulamin

REGULAMIN PARKU TEMATYCZNEGO „TAJEMNICZA SOLINA”

zwany dalej: „Regulaminem

Właścicielem oraz zarządcą Parku Tematycznego „Tajemnicza Solina” jest PKL SOLINA Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7 d, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy – KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000879869, NIP736-17-35-399, REGON 388013453, zwana dalej: „PKL Solina”.

Dbając o zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku „Tajemnicza Solina” zlokalizowanego w Solina 190, 38-610 Solina uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zastosowanie się do obowiązujących wytycznych. Informujemy, że Park to wyodrębniona i zagospodarowana cześć zalesionego terenu z wykorzystaniem naturalnej fauny i flory.

§1

 1. Korzystanie z Parku Tematycznego „Tajemnicza Solina” (zwanego dalej: „Parkiem”)
  jest równoznaczne ze znajomością oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pobyt na terenie Parku jest możliwy jedynie w wyznaczonych godzinach otwarcia.
 3. Wstęp do Parku mają jedynie osoby posiadające ważny bilet wstępu (zwane dalej: „Klientem”).
 4. Bilet może wykorzystać jedynie osoba, dla której został on zakupiony. Data korzystania z biletu wstępu nie podlega zmianie. Bilet umożliwia jednorazowe wejście i wyjście z terenu Parku w dniu, na który został zakupiony.
 5. Bilet nie może być udostępniony osobom trzecim ani odsprzedawany.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu biletu bądź części ceny za bilet z powodu nieskorzystania w pełni z dostępnego czasu lub nieskorzystania ze wszystkich atrakcji ze względu na ich wyłączenie z przyczyn zewnętrznych, awarii, warunków atmosferycznych, z wyjątkiem sytuacji zamknięcia Parku przez PKL Solina dla klientów, ze względu na ich bezpieczeństwo. Informacje dotyczące zamknięcia wybranych atrakcji udzielane są w kasach Parku.
 7. W przypadku zamknięcia Parku na czas powyżej jednej godziny, PKL Solina zwraca Klientowi będącemu konsumentem, należność za niewykorzystany z tego powodu bilet wstępu.
 8. Procedurę zwrotu biletu wstępu określa §5 Regulaminu Ośrodka Solina. Regulamin dostępny jest w kasach Ośrodka oraz na stronie internetowej https://www.pkl.pl/solina/regulaminy.html
 9. Małoletni, którzy nie ukończyli 18 lat, mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej sprawującej nad nimi opiekę, która w razie konieczności może udzielić niezbędnej pomocy.
 10. Równocześnie przyjmuje się, że osoba pełnoletnia korzystająca z Parku wraz małoletnim w wieku do 18 lat sprawuje nad nimi opiekę oraz w razie konieczności udzieli odpowiedniej pomocy.
 11. Pełną odpowiedzialność za korzystanie z atrakcji i urządzeń niewymagających obsługi
  ze strony osób pracujących w Parku ponoszą osoby korzystające z nich, a w przypadku małoletnich – osoby pełnoletnie, sprawujące nad nimi opiekę.
 12. Zasady bezpiecznego korzystania z atrakcji i urządzeń określają instrukcje oraz regulaminy znajdujących się przy nich.
 13. W razie wypadku lub konieczności skorzystania z pierwszej pomocy należy zgłosić się
  do personelu Parku.
 14. W przypadku nieprawidłowości wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu bądź zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, prosi się o niezwłoczny kontakt z personelem Parku.

 

§2

 1. Na obszarze Parku bezwzględnie zabrania się:
 2. palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na terenie całego Parku;
 3. wprowadzania psów oraz innych zwierząt, przy czym wyjątek stanowi konieczność wejścia
  z psem będącym przewodnikiem osoby niewidomej bądź niedowidzącej;
 4. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla życia lub zdrowia osób trzecich, w tym broni, ostrych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, środków odurzających oraz alkoholu;
 5. jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce, hulajnodze i tym podobnych pojazdach,
  z wyjątkiem osób do tego upoważnionych;
 6. używania dronów;
 7. zachowania agresywnego, zakłócającego spokój innych osób przebywających
  na terenie Parku bądź mogącego wpływać na uszkodzenie jakichkolwiek elementów stanowiących część danych atrakcji;
 8. nieodpowiedniego i pozbawionego ostrożności zachowania podczas korzystania
  z atrakcji, mogącego stwarzać niebezpieczeństwo zarówno dla osoby użytkującej, jak i dla osób trzecich;
 9. handlu, akwizycji, reklamy, odsprzedaży biletów, prowadzenia zbiórek,
  z wyjątkiem uzasadnionych przypadków opatrzonych zgodą osób zarządzających Parkiem;
 10. zanieczyszczania, zaśmiecania obszaru Parku i niestosowania się do powszechnie znanych zasad segregacji odpadów;
 11. dewastowania mienia należącego do Parku, jak również do osób trzecich –
  za wyrządzone szkody odpowiada finansowo i karnie ich sprawca;
 12. poruszania się po obszarach wyłączonych z ogólnodostępnego użytkowania,
  w tym wchodzenia do pomieszczeń, w których przebywać mogą jedynie osoby
  do tego upoważnione;
 13. spożywania pokarmów i napojów w czasie korzystania z atrakcji bądź urządzeń.
 14. Osoby odwiedzjące Park powinny uwzględnić w swoim stroju oraz korzystaniu z niego fakt naturalnej flory i fauny, z której wynika możliwość kontaktu z leśnymi zwierzętami i owadami.
 15. Osoby odwiedzające Park zobowiązane są do stosowania się do poleceń personelu Parku mających na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z niego.
 16. Pracownik obsługi Parku lub inna osoba upoważniona przez PKL Solina może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie  terenu Parku osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, a także awanturującej się i posługującej się wulgaryzmami.
 17. W przypadku komunikatów wydawanych przez PKL Solina o zamknięciu Parku ze względu na bezpieczeństwo klientów, osoby znajdujące się na terenie Parku powinny wykonywać polecenia pracowników oraz zachować spokój, odsunąć się od drzew i spokojnie opuścić Park.
 18. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów przeciwpożarowych, nie dopuszczać
  do sytuacji mogących spowodować wzniecenie ognia.
 19. Osoby korzystające z Parku w sposób nieodpowiedni, w szczególności nie stosując się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Solina i instrukcji, zakłócając spokój osób trzecich i lekceważąc polecenia personelu, mogą zostać wyproszone z terenu Parku bez zwrotu kosztów poniesionych za zakup biletu.
 20. PKL Solina nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu, życiu bądź mieniu powstałe z winy osób odwiedzających, niestosowania się do niniejszego Regulaminu i instrukcji lub w związku z brakiem lub nieodpowiednią opieką nad osobami niepełnoletnimi.
 21. Szkody wyrządzone przez osoby małoletnie pokrywają osoby sprawujące nad nimi opiekę.
 22. PKL Solina nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na zdrowiu lub majątku Konsumenta będące konsekwencją naturalnej flory i fauny Parku.

 

§3

 1. PKL Solina zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie realizacji usług objętych niniejszym Regulaminem jest PKL Solina Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Bachledy 7d.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Konsument może się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych:
 4. mailowo: iodo@pklsolina.pl,
 5. pisemnie na adres: PKL Solina, ul. Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
 6. PKL Solina informuje, że teren Parku Tematycznego „Tajemnicza Solina” jest objęty monitoringiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ewentualnego ustalenia okoliczności zaistniałych zdarzeń bądź szkód. Dostęp do zarejestrowanych zapisów monitoringu mają wyłącznie pracownicy PKL Solina.
 7. Zarejestrowane wizerunki Konsumentów w ramach prowadzonego monitoringu w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których zarejestrowane nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Konsument ma prawo dostępu do monitoringu wyłącznie za pośrednictwem Policji lub gdy jego wizerunek występuje na nagraniu.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Ośrodka PKL Solina, na stronie https://www.pkl.pl/solina/rodo.html oraz w siedzibie Spółki.

 

§4

 1. PKL Solina zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania niektórych atrakcji lub urządzeń wymagających przeglądu, konserwacji, renowacji, poddanych rozbudowie oraz w sytuacji, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z nich.
 2. Park nie ponosi odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne uniemożliwiające bądź ograniczające jego funkcjonalność, jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, zaistniałe awarie czy inne czynniki wynikające z naturalnego charakteru Parku.
 3. W Parku nie przewidziano pomieszczenia pełniącego funkcję przechowalni/szatni. W związku
  z tym wszelkie przedmioty pozostawione lub znalezione będą przechowywane przez okres
  30 dni w kasach Parku
 4. PKL Solina zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2023